1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky platia pre zúčastnené zmluvné strany, ktoré vstúpili do obchodného vzťahu na základe odoslania záväznej objednávky kupujúcim.

Za zmluvnú stranu predávajúceho vystupuje:

ZRT, s.r.o.
Bytčická 89
01009 Žilina
IČO: 44 272 995
IČ DPH: SK2022639751
DIČ: 2022639751
Zapísaná v OROS v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 49814/L
Bankové spojenie/IBAN: SK96 8330 0000 0028 0065 2399

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: obchod(zavináč)kutildom.sk
telefón: +421(0)948787099
poštová adresa (adresa predajne): predajňa KUTIL, Pruské č.281 08152

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685, e-mail: tn@soi.sk

Za zmluvnú stranu kupujúceho vystupuje:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala záväznú objednávku na internetovej stránke www.kutildom.sk

1.2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že budú bez výhrad súhlasiť s obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke a budú sa nimi riadiť.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú platné v celom znení, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú individuálne na konkrétnej úprave, a to písomnou formou.

1.4. Predávajúci na svojej stránke ponúka tovar alebo služby, čo však nezaručuje okamžitú dostupnosť týchto tovarov alebo služieb. Termín dodania predávajúci potvrdzuje kupujúcemu potvrdzovacím emailom alebo sms správou.

2. Objednanie tovaru a služieb

2.1. Objednávka vzniká vo chvíli, keď kupujúci odošle vyplnený objednávací formulár alebo zašle e-mailovú správu, kde špecifikuje podrobnosti objednávky. 

2.2. Kupujúci následne obdrží informáciu o prijatí objednávky informačným systémom predávajúceho. Následne po overení dostupnosti a podrobností objednávky, predávajúci zašle správu o potvrdení objednávky tzv. "potvrdenie objednávky". Až po obdržaní správy o potvrdení objednávky sa stáva objednávka záväzne akceptovaná predávajúcim. V potvrdzujúcej správe predávajúci uvedie termín doručenia objednávky a zhrnie spôsoby doručenia, spôsoby platieb, ceny tovarov a služieb a ďaľšie podrobnosti, ktoré súvisia s vybavením a doručením objednávky. V prípade akejkoľvek zmeny napr. ceny, termínu doručenia, atď. musí predávajúci požiadať kupujúceho o súhlas so zmenami jeho objedávky.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje uviezť pravdivé a úplne údaje, aby mohla byť objedávka považovaná za potvrdenú predávajúcim.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar a služby tak ako boli dohodnuté v správe o potvrdení objednávky, prípadne v následných odsúhlasených zmenách, a to oboma zmluvnými stranami.
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje uviezť pravdivé a úplne údaje, aby mohla byť objedávka považovaná za potvrdenú predávajúcim.

3.3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú celkovú cenu tovaru a služieb a objednaný tovar prevziať. Táto povinnosť vzniká potvrdením objednávky predávajúcim. 

3.4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak nie je schopný kupujúcemu dodať tovar alebo služby, z dôvodu nedostupnosti tovaru alebo zmene nákupnej ceny, v čase alebo v cene, ktorá bola uvedená v správe o prijatí objedávky a zároveň v prípade, keď predávajúci neobdrží súhlas so zmenami objedávky od kupujúceho ako napr. cena, termín dodania, a iné. 

3.5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť peňažné prostriedky do 7 dní kupujúcemu v prípade, že objednávku neakceptoval z dôvodov porušenia zmluvných podmienok alebo z iného dôvodu, kvôli ktorému predávajúci objednávku zrušil.

3.6. Predávajúci môže overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach, a to v prípadoch, keď je objednávka tovaru kupujúcim uhradená vopred bezhotovostne alebo spôsobom platby na faktúru so splatnosťou.

3.7. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

3.8. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste alebo iným spôsobom, ktorý mu predloží predávajúci alebo jeho zmluvný partneri, prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.9. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom v správe o potvrdení objednávky alebo neskorších správach s odsúhlasenými zmenami objednávky oboma zmluvnými stranami.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Predávajúci odosiela kupujúcemu objednávku v lehote do 3 dní od potvrdenia objednávky alebo, v prípade platby vopred, do 3 dní od obdržania platby predávajúcim od kupujúceho.

4.2. Ak kupujúci nedodrží svoju povinnosť a neprevezme si objednaný tovar alebo nezruší objednávku skôr, ako mu bola odoslaná predávajúcim, vzniká nárok na náhradu škody, ktorú si môže predávajúci uplatniť u kupujúceho. Táto škoda sa vyčísluje skutočnými nákladmi vynaloženými na prepravu, ktoré predávajúcemu vznikli pri snahe doručiť zásielku.

4.3. Kupujúci je povinný vizuálne skontrolovať stav zásielky doručovanú zmluvným doručovateľom. Pokiaľ je podozrenie, že by mohol byť tovar poškodený, kupujúci zásielku musí odmietnuť prevziať a je povinný spísať protokol o poškodení, ktorý mu poskytne doručovateľ. V prípade, že zásielka má poškodený obal, ale je pravdepodobné, že zásielka nebude poškodená, kupujúci postupuje tak, že dopíše doručovateľovi k potvrdeniu o prevzatí poznámku o tom, že obal zásielky je poškodený a zásielku si preberie. 

4.4. Spôsoby platieb:

 • V hotovosti pri prevzatí tovaru na predajni
 • Platobnou kartou na predajni
 • Platobnou kartou cez internet
 • Platba na dobierku (spoplatnená 1 EUR)
 • Platba vopred bankovým prevodom na účet (Platbu kupujúci realizuje až na podrobný pokyn predávajúceho, a to po potvrdení objednávky)

4.5. Spôsoby doručenia:

 • Kuriérskou spoločnosťou 
 • Osobný odber na predajni

Aktuálne ceny a podmienky dopravy a platieb je uvedený na našej stránke v sekcií "doručenie a platby".

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky, a to vopred vybranou formou. Pri spôsobe platby vopred prevodom na bankový účet sa za deň úhrady objednávky považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

5.2. Všetky akcie pre každý produkt platia len do vypredania zásob a predávajúci, v prípade vypredania zásob objednaného tovaru, môže objednávku zrušiť alebo navrhnúť kupujúcemu inú aktuálnu cenu.

6. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok 

6.1. Predávajúci je zodpovedný za vady a chyby predaného tovaru a služieb. Kupujúci je, v prípade zistenia takýchto závad, povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o reklamáciu tovaru, spolu s popisom závad, písomnou formou alebo elektronickou poštou, a to v lehote platnosti záručnej doby 24 mesiacov. Taktiež je povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad (faktúra, pokladničný doklad) o kúpe tovaru, ktorý slúži aj ako záručný list.

6.2. Kupujúci následne dodá reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu, ktorá je uvedená nižšie, s kompletným príslušenstvom a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

6.3. Predávajúci je povinný sa vyjadriť k reklamácii kupujúcemu v lehote 30 dní.

6.4. Pokiaľ bude reklamácia neoprávnená, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady spojené s vybavením reklamácie.

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

6.6. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6.7. V prípade, ak je zákazníkovi doručený poškodený balík je nutné spísať s doručovateľom záznam o poškodení. Ak je balík neporušený a po rozbalení je obsah zásielky poškodený je nutné odfotografovať zásielku tak, aby bolo zrejmé ako je zásielka poškodená (rozsah škody), ako bola zabalená (kvalita balenia) a tak, aby na fotografiách bolo vidno etiketu doručovateľa, aby bolo možné stotožniť zásielku. V prípade, že predajca neobdrží tieto podklady, reklamácia nebude uznaná. Predovšetkým je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať predajcu telefonicky alebo emailom a dohodnúť postup reklamácie.

6.8. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR. 

6.9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

6.10. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

6.11. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
predajňa KUTIL

Pruské č.281

01852 Pruské

6.12. Zákazník uvedie Meno a priezvisko (názov firmy), adresu, dátum objednania, zoznam reklamovaných výrobkov, dôvod reklamácie, kontaktné údaje a zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s reklamovaným tovarom. Na nahlásenie reklamácie môže kupujúci použiť aj email: kutilpruske@gmail.com alebo požiadať o reklamáciu osobne na predajni: KUTIL Pruské č.281, 01852. 

6.13. V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

 Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 
 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
 tel. č.: 046/5422 771 
 fax č.: 046/5420 685 
 e-mail: tn@soi.sk

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

7.1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadnú zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. 

7.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

7.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

7.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo elektronickou poštou prostredníctvom vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho: predajňa KUTIL Pruské č.281 01852 alebo elektronickou poštou na email: obchod(zavináč)kutildom.sk 

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis (v prípade žiadosti podávanej poštou) spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté peňažné prostriedky, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu predajňa KUTIL Pruské č.281 01852. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a to bezplatne, pokiaľ predávajúci medzičasom objednávku neodoslal a nevznikli mu tak náklady na vybavenie objednávky.

7.7. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

7.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

7.9.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.   

7.10. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Žiline 1.2.2015

Dokumenty na stiahnutie pre zákazníka:

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU