6. Ochrana osobných údajov

6.1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dobrovoľne dáva súhlas v zmysle ust. § 10 ods. 3 a 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho pri plnení obchodného vzťahu a svojich povinností voči kupujúcemu, vystavenia účtovných dokladov, zvyšovania kvality svojich služieb, vedenia vernostného programu a komunikácie s kupujúcim a uchovával ich vo svojom informačnom systéme po celú dobu platnej registrácie v systéme predávajúceho. Predávajúci nakladá s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

6.2. Kupujúci má právo kedykoľvek počas registrácie požiadať predávajúceho o vymazanie alebo úpravu svojich osobných údajov, evidovaných v systéme predávajúceho, písomnou formou alebo elektronickou poštou a predávajúci je povinný kupujúcemu vyhovieť bezodkladne. 

6.3. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z bežných povinností, ktoré vznikajú predávajúcemu z podnikateľskej činnosti a v prípade keď sa predávajúci informuje, prostredníctvom sprostredkovateľa, o priebehu a spokojnosti nákupu. Osobné údaje, ktoré predávajúci nevyhnutne spracováva sú: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a správcom jeho databáz, finančným úradom a spoločnosti ktorá vyhodnocuje skúsenosti a spokojnosť s nákupom (v poslednom prípade sa zdieľa iba údaj o emailovej adrese).

6.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6.5. Predávajúci je povinný uchovávať a archivovať potrebné osobné údaje uvedené vo vyhotovených účtovných dokladoch po dobu, akú mu ukladá právny predpis Slovenskej republiky, a to 10 rokov od najbližšieho 1. januára vystavenia dokladu. Po uplynutí tejto doby predávajúci bezodkladne zlikviduje tieto údaje. 

6.6. Predávajúci dáva možnosť kupujúcemu byť informovaný o marketingových a iných novinkách predávajúceho. Ak kupujúci prejaví záujem o tieto informácie, urobí tak na základe dobrovoľného a dodatočného súhlasu a po prečítaní si týchto podmienok. Kupujúci tak dáva právo narábať predávajúcemu s jeho osobnými údajmi na marketingové účely v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas predávajúcemu na spracovávanie jeho osobných údajov na marketingové aktivity písomnou formou, elektronickou poštou alebo inou zjednodušenou formou, ktorú mu poskytne predávajúci na konci marketingovej správy alebo kampane. Predávajúci zabezpečí bezodkladné vymazanie osobných údajov kupujúceho. Predávajúci dáva možnosť kupujúcemu byť zaradený do vernostného programu, čím zároveň kupujúci dáva súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na vedenie jeho registrácie. Okrem vyššie spomenutých osobných údajov, predávajúci spracováva číslo vernostnej karty (registrácie) a históriu a priebehy nákupov. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o ukončenie členstva vo vernostnom programe písomnou alebo elektronickou formou a predávajúci mu bezodkladne vyhovie.

6.7. Kupujúci berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať informácie, odpis a opravu jeho osobných údajov spracúvaných predávajúcim.

6.8. Po ukončení účelu spracovania, odvolaniu spracovania a ukončeniu platnosti spracovania osobných údajov predávajúci zabezpečí ich bezodkladné zlikvidovanie.

6.9. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

6.10. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

6.11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto podmienkach výlučne prostredníctvom týchto sprostredkovateľov, ktorý spracovávajú osobné údaje v zmysle zákona: 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Sídlo: Na pántoch 18, Bratislava-Rača 831 06 
IČO: 47 927 682
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100759/B

GEIS Parcel SK s.r.o.

Balíková preprava, Geispoint
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

Geis SK s.r.o.

Paletové prepravy, Celovozová preprava, Logistika, Obaly
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2020452687
IČO: 31 324 428
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

HEUREKA.SK 
Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká Republika
C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe
IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727